GRUPA GASPARD
Grupa GASPARD utworzona zosta³a celem ¶wiadczenia us³ug dla przedsiêbiorstw, samorz±dów i innych jednostek sektora publicznego, dzia³aj±cych w szczególno¶ci w obszarze energetyki, s³u¿by zdrowia, gospodarki komunalnej, szkolnictwa wy¿szego, naukowo-badawczym. Us³ugi swe oferuje tak¿e przedsiêbiorcom prywatnym, dzia³aj±cym g³ównie w sferze przemys³u i ochrony ¶rodowiska, jak równie¿ jednostkom po¿ytku publicznego.
AKTUALNOCI
Ruszy³a nowa strona.
01 czerwca 2009
Witamy w nowej ods³onie serwisu Gaspard.pl